Vedtægter for Silkeborg Højskoles Elevforening
Vedtaget på generalforsamlingen d. 23/09/2017.

§ 1 – Navn

1.1 Foreningens navn er Silkeborg Højskoles Elevforening.

§ 2 – Formål

2.1 Elevforeningen skal opretholde og styrke sammenholdet mellem medlemmerne samt deres tilknytning til Silkeborg Højskole.

2.2 Elevforeningen skal være et fællesskab, der udlever folkehøjskolens tanke om livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse.

§ 3 – Medlemskab

3.1 Nuværende og fremtidige elever tilmelder sig Silkeborg Højskoles Elevforening ved betaling af et engangsbeløb på 300 kr. ved tilmelding til et kursus på højskolen. Tidligere elever, nuværende og tidligere lærere og personale ved Silkeborg Højskole er medlemmer af Silkeborg Højskoles Elevforening.

3.2 Foreningens indtægter, ved indmeldelse i foreningen, skal primært bruges til at sikre økonomisk udfordrede unge ophold på Silkeborg Højskole og sekundært til gavn for foreningens medlemmer samt at styrke interessen for og kendskabet til Silkeborg Højskole.

§ 4 – Generalforsamlingen

4.1 Øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i forbindelse med det årlige elevstævne.

4.2 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Årsregnskabet og dagsorden udsendes sammen med indkaldelsen.

4.3 Indkaldelse af generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der afgår.

4.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være forpersonen / forkvinden / formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

4.5 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. I sidste tilfælde til afvikling senest 2 måneder efter begæringens modtagelse.

4.6 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent og referent.
Godkendelse af indvarsling og dagsorden.
Forpersonens /Forkvindens /Formandens beretning.
Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
Indkomne forslag.
Fremlæggelse af budget.
Valg af bestyrelse.
Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Eventuelt.

4.7 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som er valgt af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

4.8 Ethvert fremmødt medlem af elevforeningen har stemmeret på generalforsamlingen.

4.9 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed; dog kræver vedtægtsændringer et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

4.10 Afstemningen sker skriftligt, hvis mindst 1 medlem ønsker det.

§ 5 – Bestyrelse

5.1 Foreningens daglige arbejde ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Der vælges to revisorer og en revisorsuppleant.

5.2 Valgperioden er 2 år, og bestyrelsesåret begynder og slutter hvert år 1. september. 

5.3 Der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 5 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Der vælges 1, max 2 fra sidste årgang.

5.4 Bestyrelsen konstituerer sig efter behov, dog skal der være en forperson / forkvinde /formand, en næstforperson / forkvinde / formand og en kasserer.

5.5 Den valgte bestyrelse kan i særlige tilfælde vælge at indsupplere en eller flere bestyrelsesmedlemmer til specialopgaver for 1 år fra indsuppleringsdato. Et indsuppleret bestyrelsesmedlem skal være medlem af foreningen og kan ikke indsuppleres flere år i træk.

5.6 I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde, inden medlemmet igen er på valg, kan bestyrelsen indsupplere en afløser. Denne afløser vil være fuldgyldigt medlem af bestyrelsen i det udtrådte bestyrelsesmedlems tilbageværende periode. Derefter vil posten igen komme på valg.

5.7 Forpersonen / Forkvinden / Formanden indkalder gennem dagsorden til bestyrelsesmøderne, som afholdes efter behov, eller når tre bestyrelsesmedlemmer kræver det.

5.8 Bestyrelsen skal afholde et årligt elevstævne for elevforeningen.

5.9 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en repræsentant til Silkeborg Højskoles bestyrelse jævnfør højskolens vedtægter.

5.10 Bestyrelsen skal fremme interessen for og kendskabet til Silkeborg Højskole.

5.11 På et bestyrelsesmøde kan der, i det omfang denne finder det formålstjenligt, deltage øvrige medlemmer af foreningen, lærere og nuværende elever. Dog har kun bestyrelsen stemmeret.

5.12 Foreningen tegnes af forpersonen / forkvinden / formanden og kassereren.

5.13 Det er pålagt forpersonen på det konstituerende møde at benævne, om vedkommende ønsker at betegnes som forperson/ forkvinde / formand.

§ 6 – Regnskab og revision

6.1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

6.2 Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer.

6.3 Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.

6.4 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der til generalforsamlingen foreligger et budgetforslag.

§ 7 – Opløsning af foreningen

7.1 Foreningens opløsning kan vedtages med 2/3 af de til generalforsamlingen fremmødte medlemmers stemmer.

7.2 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Silkeborg Højskole.